FK Bergen Nord

Politiattest

Politiattest

I henhold til Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd skal alle som innehar trener- og/eller laglederverv i FK Bergen Nord innhente og fremvise politiattest:

«For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.»

Det er søkere over 18 år som kan søke om attest elektronisk på nettet. Søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

 

Politiattest må fornyes, og fremvises hvert tredje år. Bruk da dokumentet "201801 bekreftelse-pa-formal-med-politattest - fornyelse.pdf"

 

Skjema for å bekrefte behovet finner du som vedlegg på denne siden.

Hva skal søkeren gjøre?

1. Laste ned, skrive ut bekreftelsen, fylle ut nødvendig informasjon, scanne den.

2. Logge seg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. (Stort sett med samme teknikk som når en logger seg inn på en nettbank.)

3. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget, og står på bekreftelsen).

4. Laste opp bekreftelsen av formål som en har fått fra idrettslaget.

5. Vente på svar

6. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig, Espen Esmark (espen@bergennord.no)

 

I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet. 

Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
Ansvarlig kontaktperson fører logg som viser hvem og når politiattest er fremvist. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.


I FKBN omfatter kravet om politiattest følgende funksjoner, men er ikke begrenset til;
- alle trenere og lagledere eller andre som er engasjert av klubben og som har ansvar for mindreårige (under 18 år)
- alle tillitsvalgte/oppnevnte i klubben som også er trener og/eller lagleder for mindreårige (under 18 år)
- reiseledere etc. andre deltakere på turneringer for mindreårige (under 18 år)
For de som allerede har vist politiattest og skal fortsette med tilsvarende oppgaver i klubben fremover er attestene gyldige inntil annen melding blir gitt. Utførelse av nye oppgaver i klubben, kan medføre krav om ny politiattest.

I FKBN skal dette håndteres på følgende måte: Styret skal til enhver tid ha oversikt over alle personer som innehar funksjoner som nevnt ovenfor og som er engasjert av styret på fast eller ad hoc basis (typisk turer/turneringer) og som vil være omfattet av ordningen.

Kontaktpersonens ansvar

Den utnevnte kontaktperson for politiattest i klubben vil ha følgende ansvar:

  • Følge PBUs retningslinjer for politiattest
  • Følge opp henvendelser fra ledere som ønsker å gi oppgaver eller verv til bestemte personer
  • Innhente søknad om politiattest fra de personer i gruppen som omfattes av ordningen, trenere, lagledere og andre som innehaver verv der de er i kontakt med barn og unge
  • Sende bekreftelse på behov for politiattest til søkerne
  • Bli fremvist politiattest
  • Registrere dato for utstedt politiattest uten anmerkning i medlemsregisteret etter at personer i gruppen har fremvist dette
  • Umiddelbart kontakte PBU ved daglig leder for rådgivning dersom politiattesten har anmerkning, eller ved manglende fremvisning av attest
  • Sende signert skjema om taushetsplikt til PBU.

 

Husk følgende:

Politiattest kan kreves også fra personer under 18 år, med en nedre grense på 15 år. Det er ikke nok at personen skal ha oppgaver som har med barn å gjøre. Vedkommende må ha oppgaver som vil muliggjøre overgrep, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige og han/hun må ha oppgaven(e) over noe tid. Det er personens faktiske oppgaver som avgjør om personen kan avkreves politiattest, ikke tittelen på vervet eller jobben. Det bør vurderes fra gang til gang hvilke personer som er omfattet av ordningen. 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift